„Pohled na svět očima dětí"
Hledat
Navigace: MŠ Vrchlického > Naše škola > Dlouhodobé úkoly školy - Směrem k dětem

Dlouhodobé úkoly školy - Směrem k dětem

 

1.) Vytvořit pro dítě prostředí plné důvěry, pocitu bezpečí, jistoty, vzájemného respektu 

        a empatie  velkou pozornost věnovat vztahům ve skupině a zajišťovat pohodu těchto

        vztahů

2.) Všemi dostupnými prostředky podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, rozvíjet jeho

        pohybové a manipulační dovednosti, vést ho ke zdravým životním návykům a postojům

       (správná životospráva, výživa, režim dne).

       Pro pobyt dětí venku využívat i vybavených hřišť (Sokolský ostrov, Malý jez,

       Všesportovní hala) a delších vycházek (Stromovka, Borek, Dobrá Voda, aj.).

      Zařazovat sezónní činnosti. 

3.) Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti dětí – receptivní (vnímání,

      porozumění, poslech) i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní

     projev, vyjadřování). Podporovat otevřenou komunikaci dítěte. 

4.) Motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat

       nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe.

       Vzdělávací nabídka musí být přiměřená osobnosti a věku dítěte a vést ke získání

      potřebných kompetencí.    

5.) Učit děti vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný – jak svět přírody

      (rostliny, živočichové, krajina, podnebí aj.), tak i svět lidí (tělesné, zdravotní, rasové,

      etnické, jazykové, národnostní a jiné rozdílnosti).

     Rozvíjet jejich pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností,

     planetou.

6.) Vytvořit základy estetického vztahu dětí ke světu, k životu, ke kultuře a umění.

      Probouzet, rozvíjet a uplatňovat jejich tvořivý potenciál

 

 

                                                                                                                         ilustr. : Mgr. Ivana Tlačilová

 

 

 

 

 

 

 

 
© www.ms-vrchlickeho.cz - vytvořte si také své webové stránky