„Pohled na svět očima dětí"
Hledat
Navigace: MŠ Vrchlického > Naše škola > Dlouhodobé úkoly školy - Směrem k dětem

Dlouhodobé úkoly školy - Směrem k dětem

 

1. Vytvořit pro dítě prostředí plné důvěry, pocitu bezpečí, jistoty, vzájemného respektu a empatie – velkou pozornost věnovat vztahům ve skupině a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Prevence sociopatologických jevů – šikana, násilí, rasová nesnášenlivost.

 

2. Všemi dostupnými prostředky podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, rozvíjet jeho pohybové a manipulační dovednosti, vést ho ke zdravým životním návykům a postojům (správná životospráva, výživa, režim dne). Pro pobyt dětí venku využívat i vybavených hřišť (Sokolský ostrov, Malý jez, Všesportovní hala) a delších vycházek (Stromovka, Borek, Dobrá Voda, aj.). Zařazovat sezónní činnosti.

 

3. Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti dětí – receptivní (vnímání, porozumění, poslech) i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování). Podporovat otevřenou komunikaci dítěte.

 

4. Motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe. Vzdělávací nabídka musí být přiměřená osobnosti a věku dítěte a vést ke získání potřebných kompetencí. V nejvyšší možné míře individualizovat vzdělávání.

 

5. Učit děti vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný – jak svět přírody (rostliny, živočichové, krajina, podnebí aj.), tak i svět lidí (tělesné, zdravotní, rasové, etnické, jazykové, národnostní a jiné rozdílnosti). Rozvíjet jejich pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou.


6. Vytvořit základy estetického vztahu dětí ke světu, k životu, ke kultuře a umění. Probouzet, rozvíjet a uplatňovat jejich tvořivý potenciál.

 

 

                                                                                                                         ilustr. : Mgr. Ivana Tlačilová

 

 

 

 

 
© www.ms-vrchlickeho.cz - vytvořte si také své webové stránky