„Pohled na svět očima dětí"
Hledat
Navigace: MŠ Vrchlického > Naše škola > Obecná charakteristika

Obecná charakteristika

     

Právní subjekt MŠ Vrchlického nábřeží vznikl 1. ledna 2001 sloučením dvou škol. Kmenovou školou je MŠ Vrchlického nábřeží a jejím odloučeným pracovištěm MŠ Otakarova. Kmenová škola zajišťuje pro své odloučené pracoviště stravování (obědy), praní a údržbu prádla, veškeré účetnictví a personalistiku. Obě pracoviště jsou vzájemně provázána. Vypomáhají si při zajišťování provozu (nemocnost pracovnic) a děti z MŠ Otakarova využívají prostory kmenové školy i v době hlavních a vedlejších prázdnin. Tyto prostory využívají i během roku v rámci své programové nabídky – cvičení v tělocvičně, keramická dílna, přespávání v MŠ aj. Společně se děti obou škol účastní také školy v přírodě, plavání, bruslení, některých výletů, exkurzí a dalších aktivit a činností.

O umístění dětí do MŠ rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Vzhledem ke každoročnímu převisu poptávky u zápisu postupuje ředitelka při svém rozhodování v souladu se zvolenými kritérii. Školu navštěvují převážně děti, které bydlí v centru města, ale i děti, jejichž rodiče v centru města pracují, případně školu preferují na základě předchozích zkušeností či referencí.

S cílem posílení osobnostních a profesních kompetencí našich pedagogických pracovníků potřebných k realizaci společného vzdělávání, získání praktických informací z oblasti inkluzívního vzdělávání a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání, se pedagogové školy zapojili do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Do kolektivu dětí se tak daří zapojovat děti se SVP, děti cizí národnosti i děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. To, že jsme mohli těmto dětem v jejich začátcích pomoci, naplňuje nejen nás, zaměstnance školy, ale i všechny děti, které se zde tak nenásilně učí vzájemné toleranci, přátelství a pomoci druhému. Toto bohatství mezilidských vztahů zůstane pak v dětech zakódováno po celý život.

 

Škola klade na rozvoj mezilidských vztahů veliký důraz.

 

 

 ilustrace : výtvarnice Mgr. Ivana Tlačilová

 

 
© www.ms-vrchlickeho.cz - vytvořte si také své webové stránky