„Pohled na svět očima dětí"
Hledat
Navigace: MŠ Vrchlického > Naše škola > Podmínky pro předškolní vzdělávání

Podmínky pro předškolní vzdělávání

 

  1. Organizace a provoz školy


 

+ děti jsou rozděleny do tříd podle věku

 

+ do všech tříd MŠ Vrchlického byly zabudovány videotelefony se zvoněním v každé třídě

   (příchody a odchody dětí), každá třída i pracovní úsek mají i vlastní telefonní linku

 

+ každá třída má svůj denní organizační řád (program uspořádání dne), který je natolik

   flexibilní, že umožňuje reagovat na aktuální změny a zohledňuje zájem a individuální

   potřeby dětí

 

+ pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání

 

+ poměr spontánních a řízených činností je vyvážený

 

+ do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové

   aktivity

 

+ děti mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru

 

+ pro realizaci činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky, je dbáno o výměnu

   hraček, UP, vybavení školy, dle potřeby

 

+ při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim – vhodný

   postup domluví uč. s rodiči

 

+ nejsou překračovány počty dětí ve třídě, spojování tříd se snažíme omezovat na nutnou

   potřebu (ráno 6,00 – 7,00 hod, MŠ Otakarova – 8,00 hod, odpoledne postupně po 15,00 hod)

 

+ aktivity jsou organizovány tak, aby vedly děti k aktivitě a experimentování

 

+ děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých

   skupinách, na základě svého rozhodnutí mají však i možnost se nabízené činnosti

   nezúčastnit

 

+ pedagogové dbají ve svých třídách na vytvoření potřebného zázemí pro děti – klidu,

   bezpečí i soukromí (osobní hygiena apod.)

 

 

 

 

  2. Věcné (materiální) podmínky školy


 

+ strategické umístění školy a její výrazná dostupnost rodičovskou veřejností

 

+ u MŠ Vrchl.nábř. se jedná o účelovou budovu, která byly již jako MŠ projektována

   a postavena

 

+ rozsáhlé zahrady vybavené novými herními prvky, vzrostlými stromy, zámkovou dlažbou

 

+ blízkost historického jádra města otevírá možnosti k seznamování s historickými

   památkami i k využívání rozmanitých kulturních možností

 

+ v dosahu pěší chůze se nacházejí odpočinkové zóny – městské parky, nábřeží, Malý jez,

   Stromovka, Sokolský ostrov, Háječek, i sportovní střediska – Sportovní hala, Zimní a

   Plavecký stadion, atletický, – pro využívání ke sportovním a pohybovým aktivitám dětí

 

+ MŠ Vrchl.nábř. má prostorné slunné třídy, rozmístění tříd umožňuje bezprostřední kontakt

   mezi jednotlivými třídami, prostory třídy umožňují vytvářet zájmové koutky pro hry a

   činnosti dětí, prostory jsou plně dostačující i k denním pohybovým aktivitám

 

+ vnitřní vybavení nábytkem, tělocvičným nářadím, zdravotně hygienická zařízení i vybavení

   pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, jsou zdravotně

   nezávadné a bezpečné, splňují vysoké nároky na estetiku prostředí

 

+ MŠ je vybavena hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídajícími věku

   i počtu dětí, toto je průběžně doplňováno a obměňováno. Jejich umístění se snažíme

   koncipovat tak, aby na ně děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a vyznaly se

   v jejich uložení. Děti se podílejí i na vlastní výzdobě interiéru školy.

 

+ MŠ Vrchl.nábř. je plně soběstačná ve službách (ŠJ, prádelna, sušárny, mandl), odloučené

   pracoviště využívá služeb kmenové školy

 

 

 

  3. Životospráva


 

+ MŠ Vrchl.nábř. má vlastní kuchyni s technickým zázemím, které umožňuje dodržovat

   zdravou technologii přípravy pokrmů

 

+ v roce 2006 byla do školní kuchyně instalována vzduchotechnika s nákladem více než

   1 800 000,-Kč, která splňuje nejen ty nejvyšší technické parametry, ale zvyšuje i estetičnost

   prostředí (nerezový strop), v roce 2008 bylo vyměněno strojové vybavení

 

+ kuchyně má zbudované všechny potřebné sklady a přípravny surovin

 

+ u každé třídy jsou přípravny jídla s novými kuchyňskými linkami

 

+ vhodná skladba jídelníčku, plnohodnotná a vyvážená strava (naplňování spotřebního koše)

 

+ mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržována vhodné intervaly (3 hod.)

 

+ z důvodu prodlouženého provozu mají děti možnost dle zájmu a své potřeby i druhé a třetí

   svačiny

 

+ každý týden peče kuchyně i domácí moučníky, zařazuje i motivované pečení (Mikuláš,

   Masopust, Velikonoce aj.)

 

+ v průběhu celého dne mají děti k dispozici dostatečné množství tekutin, v MŠ Vrchl.nábř.

   bylo co by alternativa ke slazeným nápojům instalováno na zahradě pítko s čistou vodou

 

+ děti do jídla nenutíme, snažíme se je motivovat, aby alespoň ochutnaly (vlastní rozhodnutí

   je na dítěti) a naučily se správnému stravování

 

+ dbáme na estetiku stravování – ubrusy, prostírání, vázičky

 

+ zajišťujeme pravidelný denní rytmus a řád, který lze v případě potřeby upravit dle aktuální

   situace a potřeb dětí

 

+ dbáme na dostatečně dlouhý pobyt dětí venku, při příznivém počasí jsou děti denně venku

   v dopoledních i odpoledních hodinách; důvody neuskutečnění: silný déšť a vítr, velmi

   nízké teploty pod mínus 10 stupňů

 

+ je zajištěno dostatečné pohybové vyžití dětí v budově, na zahradě i mimo objekt školy

 

+ v denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku

   jednotlivých dětí

 

+ pro potřeby rodiny a zájem dítěte jsou umožněny v denním řádu pozdější příchody dětí

   do MŠ i jejich včasné vyzvedávání

 

+ vedeme děti k poznání, že zdraví je důležitá, ničím nenahraditelná hodnota, kterou si musí

   každý chránit, snažíme se je vychovávat v duchu zdravého životního stylu

 

 

 

  4. Psychosociální podmínky

 

Na splnění těchto podmínek klade škola veliký důraz a systematicky se jim věnuje.   

     

          Motto: „Slunce v duši. "

 

 • snažíme se vytvořit pohodové klima bez stresů, kdy ve vztazích mezi dospělými i dětmi

          se bude projevovat vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita,

          vzájemná pomoc a podpora

 

 • chceme, aby se děti i dospělí cítili v prostředí MŠ dobře, spokojeně, jistě a bezpečně

 • všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti, nikdo

           není znevýhodňován ani zvýhodňován

 

 • osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu

          chování a norem, které jsou ve škole stanoveny

 • děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách

          vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, místo, kde jsou děti rády a kam se těší

 

 • učitelky věnují dostatečnou pozornost vztahům ve třídě a nenásilně tyto vztahy ovlivňují

          prosociálním způsobem (prevence šikany)

 • péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech

          činnostech

 

 • snažíme se o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a navozuje vztah

          důvěry (dítě musí získat oprávněný pocit, že se na učitelku může vždy spolehnout,

          obrátit se na ní s žádostí o pomoc a ta mu nebude odepřena)

 

 • převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, povzbuzení, podporujeme dítě v tom, aby

          se nebálo pracovat a rozhodovat se samostatně, aby si věřilo

 

 • postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí 

   

 • nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí i situaci

 

 • učitelky respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové i individuální) a pomáhají v jejich

          naplňování


 

      Pravidla pro vzájemnou dohodu a pohodu, porozumění a přátelství :

 

      Každá třída si vytváří na začátku školního roku (učitelky společně s dětmi) svá vlastní

pravidla soužití ve skupině – aby nám spolu bylo hezky. Podrobně si je rozebere a vysvětlí

na příkladech. Během roku je pak učitelky i děti důsledně dodržují.


 

 
                                                                                                                   ilustrace: výtvarnice Mgr. Ivana Tlačilová


 

 
© www.ms-vrchlickeho.cz - vytvořte si také své webové stránky