Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
„Pohled na svět očima dětí"
Hledat
Navigace: MŠ Vrchlického > Naše škola > Podmínky pro předškolní vzdělávání

Podmínky pro předškolní vzdělávání

 

  1. Organizace a provoz školy

 

+ strategické umístění školy a její výrazná dostupnost rodičovskou veřejností

+  u MŠ Vrchl.nábř. se jedná o účelovou budovu, která byla již jako MŠ projektována

    a postavena

+  blízkost historického jádra města otevírá možnosti k seznamování s historickými

    památkami i k využívání rozmanitých kulturních možností

+  v dosahu pěší chůze se nacházejí odpočinkové zóny – městské parky, nábřeží, Malý jez,

    Stromovka, Sokolský ostrov, Háječek, i sportovní střediska – Sportovní hala, Zimní a

    Plavecký stadion, atletický, – pro využívání ke sportovním a pohybovým aktivitám dětí

+  děti jsou rozděleny do tříd podle věku

+  do všech tříd byly zabudovány videotelefony se zvoněním v každé třídě

    (příchody a odchody dětí), každá třída i pracovní úsek mají i vlastní telefonní linku

+  zřízení webových stránek školy

+  každá třída má svůj denní organizační řád (program uspořádání dne), který je natolik  

    flexibilní, že umožňuje reagovat na aktuální změny a zohledňuje zájem a individuální

    potřeby dětí. Předškolní děti (pavilon C) nemají do denního programu zařazen polední

   spánek (relaxační odpočinek na matracích se zařazením klidových činností)

+  pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání

+ poměr spontánních a řízených činností je vyvážený

+  do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové

    aktivity, cvičení jednotlivých tříd v tělocvičně, kroužky s pohybovou a taneční

    náplní, předškolní děti – výuka plavání, bruslení, účast ve škole v přírodě

+  děti mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru

+  pro realizaci činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky, je dbáno o výměnu

    hraček, UP, vybavení školy, dle potřeby. V MŠ Otakarova byly upraveny vedlejší prostory

    na výtvarné, pracovní a metodické kabinety.

+  při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim – vhodný

   postup domluví uč. s rodiči

+ nejsou překračovány počty dětí ve třídě, spojování tříd se snažíme omezovat jen na nutnou

   potřebu

+  aktivity jsou organizovány tak, aby vedly děti k aktivitě a experimentování

+  děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých

   skupinách, na základě svého rozhodnutí mají však i možnost se nabízené činnosti

   nezúčastnit

+  pedagogové dbají ve svých třídách na vytvoření potřebného zázemí pro děti – klidu,

    bezpečí i soukromí (osobní hygiena apod.)

 

 

 

 

  2. Věcné (materiální) podmínky školy


 

+ rozsáhlé zahrady vybavené herními prvky, vzrostlými stromy, zámkovou dlažbou,

    pítky. Zahrada MŠ Vrchlického nábřeží byla v r.2010 rozšířena a doplněna o nové herní 

    prvky, hřiště, mlhoviště a altán s námětovými koutky. V roce 2019 zahájila pak postupnou obnovu

    herních prvků na obou zahradách školy

+  MŠ Vrchl.nábř. má prostorné slunné třídy, rozmístění tříd umožňuje bezprostřední kontakt

    mezi jednotlivými třídami, prostory třídy umožňují vytvářet zájmové koutky pro hry a

    činnosti dětí, prostory jsou plně dostačující i k denním pohybovým aktivitám

+ ve školním roce 2010-2011 byla v MŠ Vrchlického uvedena do provozu tělocvična,

    keramická dílna a další místnost pro realizaci zájmových aktivit dětí. Rovněž tak

    i nový metodický kabinet a několik skladů.

+ v MŠ Otakarova bylo vytvořeno zázemí pro zaměstnance, které bylo vybaveno novým

    nábytkem a doplněno i o nový PC, tiskárnu a kopírku.

+  vnitřní vybavení nábytkem, tělocvičným nářadím, zdravotně hygienická zařízení i vybavení

    pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, jsou zdravotně

    nezávadné a bezpečné, splňují vysoké nároky na estetiku prostředí

+  MŠ je vybavena hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídajícími věku

    i počtu dětí, toto je průběžně doplňováno a obměňováno. Jejich umístění se snažíme

    koncipovat tak, aby na ně děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a vyznaly se

    v jejich uložení. Děti se podílejí i na vlastní výzdobě interiéru školy.

+  MŠ Vrchl.nábř. je plně soběstačná ve službách ( ŠJ, prádelna, sušárny, mandl), odloučené

    pracoviště využívá služeb kmenové školy

+ všechny budovy školy jsou bezpečnostně zabezpečeny a napojeny na pult hlídací služby 

 

 

 

  3. Životospráva

 

+ MŠ Vrchl.nábř. má vlastní kuchyni s technickým zázemím, které umožňuje dodržovat

 zdravou technologii přípravy pokrmů

+  kuchyně má zbudované všechny potřebné sklady a přípravny surovin

+  u každé třídy jsou výdejny jídla s kuchyňskými linkami

+  vhodná skladba jídelníčku, plnohodnotná a vyvážená strava (naplňování spotřebního koše)

+  mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržována vhodné intervaly ( 3 hod.)

+ jídelníček s pohádkovými názvy zbavil děti obav z neznámých nebo neoblíbených jídel

+  z důvodu prodlouženého provozu mají děti možnost dle zájmu a své potřeby i druhé a třetí

    svačiny

+  každý týden peče kuchyně i domácí moučníky, zařazuje i motivované pečení (Mikuláš,

    Masopust, Velikonoce aj.)

+  v průběhu celého dne mají děti k dispozici dostatečné množství tekutin, v MŠ Vrchl.nábř.

   (před pavilonem A a C) a v MŠ Otakarova jako alternativa ke slazeným nápojům instalováno na zahradě pítko s čistou vodou

+ děti vedeme k samostatnosti při stolování. Polévka je dětem nalévána, pro druhé jídlo si starší děti chodí a samy si určují velikost porce. Použité nádobí samostatně odnášejí na určené místo.

+  do jídla děti nenutíme, snažíme se je motivovat, aby alespoň ochutnaly (vlastní rozhodnutí

    je na dítěti) a naučily se správnému stravování

+  dbáme na estetiku stravování – ubrusy, prostírání, vázičky

+  zajišťujeme pravidelný denní rytmus a řád, který lze v případě potřeby upravit dle aktuální

    situace a potřeb dětí

+  dbáme na dostatečně dlouhý pobyt dětí venku, při příznivém počasí jsou děti denně venku

    v dopoledních i odpoledních hodinách; důvody neuskutečnění: silný déšť a vítr, velmi

    nízké teploty pod mínus 10 stupňů

+  je zajištěno dostatečné pohybové vyžití dětí v budově, na zahradě i mimo objekt školy

+  v denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku

     jednotlivých dětí

+   pro potřeby rodiny a zájem dítěte jsou umožněny v denním řádu předem ohlášené pozdější příchody dětí  do MŠ i jejich včasné vyzvedávání

+  vedeme děti k poznání, že zdraví je důležitá, ničím nenahraditelná hodnota, kterou si musí

    každý chránit, snažíme se je vychovávat v duchu zdravého životního stylu

+ projekty Zdravé zoubky, Lions club – screenigové vyšetření zraku dětí, Děti na startu, výuka bruslení, zařazování dopoledních výletů do přírody, účast ve škole v přírodě aj.

 

 

 

  4. Psychosociální podmínky

 

Na splnění těchto podmínek klade škola veliký důraz a systematicky se jim věnuje.

 

„ Společně se procházíme, jdeme do všech stran. Až vyrostu, neztratím se, i když půjdu sám“

 

- snažíme se vytvořit pohodové klima bez stresů, kdy ve vztazích mezi dospělými i dětmi se bude projevovat vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora

- chceme, aby se děti i dospělí cítili v prostředí MŠ dobře, spokojeně, jistě a bezpečně

- do práce pedagoga zařazujeme tvořivou improvizaci – okamžité reagování na situaci, kterou vytvoří děti

- všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti, nikdo není znevýhodňován ani zvýhodňován

- osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny

- děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, místo, kde jsou děti rády a kam se těší

- učitelky věnují dostatečnou pozornost vztahům ve třídě a nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním způsobem

- prevence sociálně patologických jevů – s dětmi si povídáme o problematice násilí, šikany, kouření a toxikománie – zařazujeme scénky, výchovné pořady, řízené rozhovory

- péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech

- snažíme se o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a navozuje vztah důvěry
(dítě musí získat oprávněný pocit, že se na učitelku může vždy spolehnout, obrátit se na ní s žádostí o pomoc a ta mu nebude odepřena)

- převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, povzbuzení, podporujeme dítě v tom, aby se nebálo pracovat a rozhodovat se samostatně, aby si věřilo

- postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí

- nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí i situaci – pomáháme mu při přechodu z intimní skupiny rodiny do širší společnosti

- učitelky respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové i individuální) a pomáhají v jejich naplňování – osobnostní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho potřeby, zájmy a nadání


 

      Pravidla pro vzájemnou dohodu a pohodu, porozumění a přátelství :

 

Každá třída si vytváří na začátku školního roku (učitelky společně s dětmi) svá vlastní

pravidla soužití ve skupině – aby nám spolu bylo hezky. Podrobně si je rozebere a vysvětlí

na příkladech. Během roku. Třídní pravidla umožní i suplujícím učitelkám dodržování daných rituálů.  

 


 

 
                                                                                                                   ilustrace: výtvarnice Mgr. Ivana Tlačilová


 

 
© www.ms-vrchlickeho.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma