„Pohled na svět očima dětí"
Hledat
Navigace: MŠ Vrchlického > Naše škola > Témata integrovaných bloků

Témata integrovaných bloků

 

    POZNÁVÁME SVĚT        

      (výchovná a vzdělávací oblast) 

 

   Obsah vzdělávání je uspořádán do jednotlivých bloků a vychází z filozofie a vize školy, zohledňuje prioritní úkoly a koncepci školy. 

 

Cílem je – soustředit se na výchovu dítěte : 

      - k samostatnosti

      - spokojenosti

      - úspěšnosti

      - odpovědnosti

      - rozhodnosti s důrazem na prožitky dítěte, na podporu jeho individuality. 

 

      Jednotlivá témata integrovaných bloků (IB) rozpracovávají tř.učitelky do podtémat a zohledňují věk dětí, složení kolektivu, zájmy a potřeby dítěte, dané podmínky a možnosti aj. V třídním programu pak již uvádějí konkrétní činnosti – obsah činnosti, básně, písně, texty, hry, literaturu,.. K danému podtématu stanovují dílčí specifické cíle. Dbají na vyvážený poměr kognitivních, sociálních, motorických,emocionálních potřeb s respektováním pěti oblastí předškolního vzdělávání. Při plánování přihlížejí ke standardům (vypracované pedagogy školy). Časové určení podtématu je volné (zpravidla týden), záleží na obsažnosti podtématu, zájmu dětí,..

      Forma přípravy je v kompetenci učitelek. TVP jednotlivých tříd vymezují specifika těchto tříd, podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, určují pravidla soužití jednotlivých skupin dětí, naznačují vzájemné spolupůsobení učitelek jednotlivých tříd, volby metod, forem práce a evaluačních postupů a další potřebná specifika dané třídy. 

 

Chceme, aby dítě mělo :

      - zdravé tělo

      - bystré a vycvičené smysly

      - svému věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost

      - probuzený zájem o okolí

      - správnou výslovnost

      - schopnost pozorovat tj.soustředit pozornost a přemýšlet

      - základy pro život ve společnosti

      - pochopení pro krásu 

    

      Za důležité považujeme, aby se výchova co nejvíce přiblížila výchově v rodině, aby pomáhala prohlubovat vztahy k lidem, věcem a událostem okolo nás. Vzdělávání se uskutečňuje v průběhu celého dne a prostřednictvím všech činností, které dítě vykonává..Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti a jsou založeny na přímých zážitcích dítěte a jeho aktivní účasti. Dbáme i na vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit.

      Vedeme záznamy o vzdělávání dítěte, o jeho vývojových a vzdělávacích pokrocích tak, aby další pedagogické aktivity probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí a aby bylo dítě motivováno k vlastnímu vzdělávacímu úsilí. Cítilo se úspěšné a svým okolím uznávané.   

                          

    Témata IB mateřské školy :   

 

Kluci, holky, jdem do školky                                     září            

Co vykouzlí podzim                                                   říjen                       

Zima v bílém šatě                                                       prosinec, leden, únor 

Haló, je tady jaro                                                        březen, duben 

O zlatém slunci s bleděmodrým slunečníkem            květen, červen

                                                                                                                

_____________________________________________________________                 

 

Kluci, holky, jdem do školky  

 

Charakteristika: 

      Je po prázdninách, MŠ je slavnostně vyzdobena a připravena přivítat nové kamarády. Do všech tříd přicházejí nové děti a z prázdninového pobytu se vracejí i ty, které již dříve do MŠ docházely. Na změněné podmínky reagují nově přicházející děti různě. Některé přicházejí odvážně, zpočátku se jim po domově nezasteskne a po několika dnech se dostaví pozdní reakce. Zvláště mladší děti prožívají první dny odloučení od maminky obtížně. Jsou nuceny se přizpůsobovat podmínkám života ve větší skupině stejně starých dětí, podřídit se omezením, která tento společný život přináší. Zvykají si na určité rituály společného pobytu v MŠ, přijímají společná pravidla a učí se orientovat se v prostředí MŠ a jejím nejbližším okolí. Jde nám především o to, aby adaptace na prostředí MŠ stála děti co nejmenší úsilí a aby v ní spatřovaly veselí, přátelství, spokojenost, bezpečí, příjemné a klidné prostředí.   

 

Dílčí cíle: 

      - pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno

      - rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě a ke svému okolí, citlivé vnímání přírody

        a života, (ochrana ŽP, vlastního zdraví), chápat souvislosti mezi životním prostředím

        a chováním lidí

      - rozvíjet schopnost a dovednost vyjádřit pocity, potřeby, prožitky

      - odloučit se na určitou dobu od svých blízkých a být aktivní i bez jejich opory

      - navazovat kontakt s dospělými, komunikovat s dětmi, podporovat kamarádské a přátelské

        vztahy

      - rozvíjet schopnost žít ve skupině – přizpůsobit se, spolupracovat

      - vnímat a akceptovat režimové uspořádání dne

      - orientovat se bezpečně v prostředí a okolí školy

      - začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky

      - uplatňovat základní společenské návyky

 

Základní programová nabídka: 

      - seznámení se s prostředím MŠ, kamarády, zaměstnanci MŠ – to je moje školička -

        „Ty jsi kluk a ty jsi holka, dohromady celá školka“ (poznáváme kamarády, rozdíly,

        barvy, počet, velikost,…)

      - poznávat svou značku, své oblečení, vnímat své místo ve třídě (Domečku, kdo

        v tobě přebývá,..)

      - orientovat se ve vybavenosti třídy – námětové koutky, společenské hry, stavebnice,

        hračky, knihy, VV mat. a pomůcky; (praktické využití)

      - společenské vztahy, pravidla soužití v dané skupině dětí – my jsme kamarádi,

        co se máme rádi – společně vytváříme pravidla a dodržujeme je

      - chápat problémy jako součást života i učení – potřeba uvážlivého a včasného řešení

        vzájemnou dohodou

      - naše rodina, co je to domov, bydliště

      - Já, člověk – lidské tělo a jeho funkce, péče o zdraví – vytváření zdravých životních

        návyků, hygiena, stravování, pohyb, sport (co já všechno dovedu), činnosti směřující

        k ochraně zdraví, osobního bezpečí, (poučení o bezpečném chování a jednání

        v prostorách MŠ a zahrady, o rizicích nebezpečí úrazu, ochrana před škodlivými látkami,

        rostlinami, vlivy)

      - pohádky a příběhy kolem nás – seznamování se s okolním světem pomocí známých i

        neznámých příběhů, pohádek                                                                                                       

 

Co vykouzlí podzim  

 

Charakteristika:                                                                          

      Kdy začíná podzim ? Podzimní rovnodenností 23.září. Přechod léta je nenápadný. Dny jsou kratší, rána jsou chladná, objevují se mlhy, sluníčko se od nás vzdaluje. Sklízí se úroda z polí (brambory,řepa), ze zahrad (ovoce,zelenina), v lese sbíráme houby. Jehličnaté stromy neopadávají, zůstávají zelené. V holých korunách stromů spatříme prázdná hnízda ptáků, která byla v létě ukrytá v listí. Při slunečných dnech pozorujeme třpytivá vlákna pavučinek babího léta. Rybáři provádějí výlovy rybníků. Ptáci odlétají do teplých krajin. Zvířata se připravují k zimnímu spánku. Také ovocné sady a zahrádky se připravují na zimu.V zahradách a na poli se objevuje havran = posel zimy.  

 

Dílčí cíle: 

      - rozvíjet a užívat všechny smysly, získané poznatky a dovednosti umět využít

        v různých situacích a při dalším učení

      - uvědomovat si význam zdraví a umět o něj pečovat, zvládnout sebeobsluhu,

        stolování, postarat se o sebe a své osobní věci

      - rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti

      - záměrně se soustředit na činnost a dokončit ji

      - uvědomovat si výsledky a radovat se z nich

      - mít základní matematické představy – číselná řada, pojmy, orientace v prostoru a čase

      - přistupovat na vysvětlená pravidla, spolupracovat na všech činnostech i rozhodnutích

      - umět se bránit proti násilí druhého, ponižování a ubližování si

      - vytvářet si základní, estetický vztah ke světu, k místu kde žijeme, podle svých sil

         pomáhat pečovat o přírodní prostředí, uvědomovat si důležitost a užitečnost tohoto

         konání

      - vnímat rozmanitosti světa přírody a její proměny  

 

Základní programová nabídka: 

      - zahrada MŠ – ovoce, listnaté a jehličnaté stromy, keře (pomoc při úklidu listí)

      - jsme součástí přírody – vliv počasí na přírodu (vítr nezbeda, přiletěl k nám dráček,

        pouštění papírových draků a vlaštovek), kalendář počasí

      - živá příroda - plody, semena, houby (určování a rozpoznávání – chuť, vůně, tvar,

        počet, velikost, VV činnosti, modelování, sběr kaštanů, žaludů, šípků, jeřabin,

        experimentování s přírodninami), výlovy rybníků – práce rybářů, život ryb

      - (exkurze k rybníku)

      - příroda se chystá na zimu – pole a les – zvířata, ptáci

      - barevný svět – barevná příroda (znalost barev, experimentace), barva pleti (jiné

        národy, rasy, světadíly, využívat informativních prostředků – knihy, encyklopedie,

        počítač), barevná hudba (nástroje a zvuky, reprodukovaná hudba – lidové písně,

        vážná hudba, relaxační), barvy kolem nás (oblečení, předměty, hračky, pocity)

      - časové vztahy – den a noc, denní činnosti doma a v MŠ

      - činnosti na podporu tělesného rozvoje a zdraví dětí (sportovní a branné hry)       

                                                                                                                                                                      

Zima v bílém šatě  

 

Charakteristika:  

      Kdy začíná zima? 21.prosince, to je nejkratší den v roce, trvá pouhých 8 hodin. Každý následující den je o něco delší.Sluníčko má v tomto období velmi málo síly, jenom svítí, ale nehřeje.Brzy se stmívá a zešeřelé prostory nabízejí poslech pohádek, příběhů a vyprávění u hořícího svícnu. Přicházejí Vánoce, nejkrásnější svátky. Oslavujeme i Mikuláše a příchod Nového roku. Mráz mění mlhu v jehličky jinovatky, které zkrášlují střechy domů, dráty, větve stromů. Padá sníh, zamrznou rybníky a řeky. Pravý ráj pro zimní radovánky – bruslíme, lyžujeme, sáňkujeme, bobujeme, koulujeme se, kloužeme, stavíme sněhuláky, hrady, iglú, vyšlapáváme cestičky ve sněhu, experimentujeme se sněhem a ledem. Otužujeme svůj organismus pobytem na zdravém zimním vzduchu. Seznamuje se s péčí o lesní zvířátka a ptactvo.Sypeme do krmítek a pozorujeme jejich ptačí návštěvníky. Pozorujeme stopy zvířat a ptáků ve sněhu. Porovnáváme listnaté a jehličnaté stromy. Prohlížíme si ozdobené město, výlohy obchodů, betlém, navštívíme vánoční trhy, pozorujeme prodej kaprů,seznamujeme se s vánočními zvyky, ozdobíme si svůj stromeček na nádvoří českobudějovické radnice, zdobíme perníčky, pečeme cukroví,píšeme dopis Ježíškovi, zpíváme koledy a písně se zimní tématikou, posloucháme pohádky.. Z přírody přineseme větvičky, pečujeme o ně a těšíme se až nám rozkvetou. Společně si vyprávíme o mezilidských vztazích v rodině, ve společnosti, vyrábíme dárečky pro své blízké.Připravíme vystoupení, které předvedeme v Domě důchodců a pro rodiče uspořádáme tvořivá odpoledne u stromečku s koledami a pohoštěním. Čeká nás také zápis do ZŠ – před tím ji navštívíme, setkáme se s našimi bývalými žáčky a kamarády,seznámíme se s prostředím, aktivně se zapojíme do školní práce. V MŠ si pak budeme hrát na školu, opakovat dosud získané znalosti, dovednosti a návyky k učení. Budeme dramatizovat pohádky a ilustrovat je.Oslavíme masopust – seznámíme se s jeho tradicí, vyrobíme masky a kostýmy na karneval, který si pak společně s kamarády užijeme. 

 

Dílčí cíle:

      - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

      - uvědomovat si, co je nebezpečné, co může ohrozit mé zdraví, bezpečné chování

        v dopravě, v parku, na hřišti, doma, na ledě, ve vodě,…

      - rozvoj pohybových dovedností a otužování, posilování zdraví

      - vyjadřovat smysluplně myšlenky, nápady, pocity, rozvíjet řeč a vyjadřovací

        schopnosti, komunikovat bez ostychu a zábran

      - řešit myšlenkové i praktické problémy, umět zdůvodnit zvolené řešení

      - užívat číselné a matematické pojmy, spojovat konkrétní s abstraktním

      - samostatně se rozhodovat o svých činnostech a nebát se vyjádřit svůj názor

      - vlastním prožitkem rozvíjet své vlastní mravní a estetické vnímání, tvořivost

      - těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás

      - posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému, vnímat, co si druhý přeje,

        vycházet mu vstříc, vzájemně si pomáhat, poznávat, že síla není v násilí,

        uvědomovat si jak může škodit lidská činnost i nečinnost

      - rozvíjet své kulturně estetické dovednosti – slovesné, výtvarné, hudební

      - v rozsahu svého dětského vnímání přijímat kulturní tradice 

 

Základní programová nabídka: 

      - zima v našem městě – počasí, sníh, led a jejich vlastnosti (pokusy), nebezpečí námrazy,

        péče o své zdraví, zima a sport, zimní radovánky

      - zimní příroda (vycházky, výlet)

      - lidové tradice a zvyky – advent, Mikuláš, Vánoce, Nový rok, Masopust (radost

        z radosti druhých, kulturnost a estetika prostředí, kultivované chování při kulturních

        a společných akcích)

      - lidové hádanky a pranostiky, dětské jazykolamy, říkanky

      - moje rodina a můj domov, město, stát, státní symboly

      - rok má 12 měsíců – roční období, měsíce, dny v týdnu

      - svět pohádek – poezie a próza; fantazie a skutečnost, poznávání dobra a zla, popis

        a charakteristika postav, dramatizace

      - doprava a cestování – dopravní prostředky, dopravní značky, jsme účastníci

        silničního provozu – bezpečnost a povinnosti

      - těšíme se do školy – návštěva kamarádů v ZŠ

      - zápis do ZŠ                                                                                                          

 

Haló, je tady jaro                                              

 

Charakteristika:

      Měsíc březen je prvním jarním měsícem. Sluníčko se k nám vrací, Zima ztratila svou vládu. Déšť rozmáčí poslední sníh, řeky a rybníky se naplní kalnou vodou po které plavou zbytky ledu. Kvetou první jarní rostliny – sněženka, bledule, sasanka, blatouch, petrklíč, podběl,… Zazelená se les, louka, pole, zahrada. Včely přelétají z květu na květ a přenášejí pyl. Na svět přicházejí mláďata – kuřata, housata, rodí se kůzlata, jehňata. Slavíme nejveselejší svátky roku – velikonoce, - svátky jara. Sady ovocných stromů jsou v záplavě třešňových a jabloňových květů. Vracejí se ptáci z teplých krajin a hledají místa pro svá hnízda. V lesích a na travnatých místech nacházíme první jarní houby. Na poli sázíme brambory, řepu, obilí. Na vycházkách budeme pozorovat změny počasí a reakci přírody na tyto změny. V probouzející se přírodě budeme pozorovat barvy a tvary, poslouchat zvuky, využívat lupu k detailnímu pozorování hmyzu, rostlin. Budeme se zapojovat do pěstitelské činnosti, experimentovat, řešit problémové situace. 

 

Dílčí cíle: 

      - osvojit si elementární poznatky o přírodě a přírodních jevech

      - vnímat pozoruhodnost světa přírody a její proměny, porozumět jim a radovat se z nich

      - mít povědomí o významu životního prostředí, rozlišovat aktivity, které podporují

        zdravé prostředí a které mu škodí, učit se je chránit a pomáhat

      - mít vztah k místu a prostředí, ve kterém žiji, všímat si negativních věcí a jevů

        ve svém okolí a dokázat na ně upozornit, mít svůj podíl na estetickém prostředí

        třídy, školy i blízkém okolí

      - rozvíjet svou tělesnou i duševní zdatnost, dodržovat pravidla her a jiných činností,

        rozšiřovat spektrum společných pravidel – sebeovládání, odpovědnost za své jednání

        a chování

      - užívat si příjemných zážitků, těšit se na ně a snažit se udělat radost druhým

      - vyjádřit své pocity a poznatky formou hudební, výtvarnou, slovní, pohybovou 

      - rozvíjet kooperativní dovednosti a jemnou motoriku

      - vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem 

 

Základní programová nabídka: 

      - šel zahradník do zahrady – jarní květiny, pučení stromů, klíčení semen, setí a sázení,

        práce na zahradě, rostliny a jejich jednotlivé části, příroda se probouzí – co potřebuje

        k životu

      - život na planetě Země – země, měsíc, hvězdy, planety, vliv člověka na životní prostředí,

        voda v přírodě a její koloběh, aprílové počasí, podmínky života na zemi, ochrana; lidé,

        společenství, komunikace

      - z pohádky do pohádky – kniha v životě dítěte, hledání informací, poučení i zábava

        (encyklopedie, kreslený seriál), ilustrace, nejznámější autoři píšící pro děti, návštěva

        Městské knihovny, rozlišení prózy a poezie, seznámení s bajkou, hádankami a vtipem,

        vyvést někoho aprílem

      - Velikonoce a jejich tradice – koledy, pletení pomlázek, barvení vajíček

      - zvířata a jejich mláďata – doma, v lese, na poli, v ZOO, užitek, jak se starat o hospodářská

        zvířata a své zvířecí kamarády

      - výchova ke zdraví – všichni lidé nejsou hodní, já nebudu kouřit

         a vím proč                                                                                                             

 

O zlatém slunci s bleděmodrým slunečníkem 

 

Charakteristika: 

      Letní dny jsou teplé a dlouhé. Nejdelší z nich je 21.červen, trvá 16 hodin. Letní vedra bývají vystřídána deštivými dny, které jsou důležité pro růst rostlin v zahradách, na loukách a na polích – zelenina, květiny, brambory, obilí. Objeví se i bouřka, blesk, hrom. Léto je čas zrání, čas velké práce – senoseč, žně, ale také nejkrásnějších dnů a radovánek. Ochutnáváme letní plody – zahradní jahody, třešně, letní jablka, borůvky, maliny, hrách,.. V lese sbíráme houby, pozorujeme práci mravenců v mraveništi. Prázdniny naplníme koupáním, výlety, procházkami. Upevňujeme své zdraví. Činnosti budeme realizovat převážně venku. Budeme pozorovat počasí, jeho vliv na přírodu, seznamovat se s jevy živé i neživé přírody. Budeme pozorovat květiny, seznámíme se s některými léčivými rostlinami i rostlinami, které ohrožují zdraví lidí. S nebezpečím ve volné přírodě i na silnicích. Budeme si všímat života hmyzu i jeho významu – med, opylení. Užijeme si společně spoustu zábavy při oslavě našeho svátku a při výletech.Budeme využívat různých výtvarných technik, materiálů, pracovních nástrojů a pomůcek k zobrazení našich představ.Ti nejodvážnější z nás pojedou s kamarády a p.učitelkami na týdenní pobyt do školy v přírodě na Lipno – Jenišov. V závěru se pak rozloučíme s kamarády, kteří odcházejí do ZŠ.  

 

Dílčí cíle: 

      - samostatnost v sebeobsluze, hygienických a pracovních návycích

      - komunikovat bez ostychu a zábran, samostatně se vyjadřovat – vyprávět, popsat situaci,

        vést rozhovor, rytmizovat slova, rozlišovat počáteční hlásku

      - zvládat jemnou motoriku a ovládat koordinaci ruky a oka

      - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, orientovat se v prostoru i na ploše, v čase

      - mít přiměřené sebevědomí, důvěřovat svým schopnostem, mít zájem o učení, preferovat

        aktivitu a činorodost před lhostejností a pohodlností

      - hodnotit své osobní pokroky, řešit problémy na základě svých zkušeností, organizovat

        své činnosti a hry

      - rozeznávat nebezpečné situace a umět jim předcházet, dodržovat pravidla bezpečnosti

        na společných akcích a výletech, uvědomovat si rizika

      - vyjadřovat svou představivost a fantazii ve tvořivých činnostech

      - rozvíjet svou schopnost vytvářet citové vazby k okolí, chápat různorodost a rovnocennost

        všech lidí 

 

Základní programová nabídka: 

      - jen si děti všimněte, co je krásy na světě – živá příroda (hmyz, ptáci, květiny), řeka,

        rybník, zahrada, les, park, pole, hory, počasí, stromy a keře, plody

      - sporty – olympiáda v MŠ – dodržování pravidel, ohleduplnost,

      - škola v přírodě

      - oslavy – pálení čarodějnic,svátek maminek, MDD, školní výlet, rozloučení s předškolními

        dětmi                                                                  

 

    Očekávané kompetence na konci předškolního období 

 

   Očekáváme, že většina dětí, které budou opouštět naši mateřskou školu (odchod do ZŠ) budou:

 

      - zvládat pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

      - vnímat a rozlišovat všemi smysly

      - ovládat koordinaci oka a ruky, zvládat jemnou motoriku

      - zvládat sebeobsluhu a jednoduché pracovní úkony

      - pojmenovat části těla a některé orgány

      - rozlišovat, co je zdraví prospěšné a jak mohou své zdraví chránit

      - rozumět slyšenému a samostatně se vyjadřovat

      - záměrně se soustředit na činnost

      - pojmenovat vše, čím je dítě obklopeno

      - naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit

      - chápat základní číselné a matematické pojmy a elementární souvislosti

      - orientovat se v prostoru a čase

      - řešit problémy, úkoly a situace, vymýšlet nápady, uplatňovat fantazii

      - být aktivní i bez opory svých blízkých

      - odpovídat za sebe a své jednání, vyjádřit souhlas i nesouhlas

      - vyvinout úsilí, dokončit činnost

      - poslouchat a plnit smysluplné pokyny

      - navazovat a dále rozvíjet kontakty s druhými

      - být citlivé k živým bytostem, přírodě i věcem

      - uplatňovat své přání a potřeby s ohledem na druhé, řešit konflikty dohodou

      - uplatňovat základní společenské návyky

      - mít základní představu o tom, co je dobré a co je špatné, co se smí, co se nesmí

 
© www.ms-vrchlickeho.cz - vytvořte si také své webové stránky