Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
„Pohled na svět očima dětí"
Hledat
Navigace: MŠ Vrchlického > Naše škola > Témata integrovaných bloků

Témata integrovaných bloků

POZNÁVÁME SVĚT        

(výchovná a vzdělávací oblast) 

Obsah vzdělávání je uspořádán do jednotlivých bloků a vychází z filozofie a vize školy, zohledňuje prioritní úkoly a koncepci školy.

Cílem je – soustředit se na výchovu dítěte:

 • k samostatnosti
 • spokojenosti
 • úspěšnosti
 • odpovědnosti
 • rozhodnosti s důrazem na prožitky dítěte, na podporu jeho individuality.

Jednotlivá témata IB rozpracovávají tř. učitelky do podtémat a zohledňují věk dětí, složení kolektivu, zájmy a potřeby dítěte, dané podmínky a možnosti aj. V třídním programu pak již uvádějí konkrétní činnosti – obsah činnosti, básně, písně, texty, hry, literaturu.

K danému podtématu stanovují dílčí specifické cíle. Dbají na vyvážený poměr kognitivních, sociálních, motorických, emocionálních potřeb s respektováním pěti oblastí předškolního vzdělávání. Při plánování přihlížejí ke standardům (vypracované pedagogy školy).

Časové určení podtématu je volné (zpravidla týden), záleží na obsažnosti podtématu, zájmu dětí,..

Forma přípravy je v kompetenci učitelek.

TVP jednotlivých tříd vymezují specifika těchto tříd, podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, určují pravidla soužití jednotlivých skupin dětí, naznačují vzájemné spolupůsobení učitelek jednotlivých tříd, volby metod, forem práce a evaluačních postupů a další potřebná specifika dané třídy.

Chceme, aby dítě mělo:

 • zdravé tělo
 • bystré a vycvičené smysly
 • svému věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost
 • probuzený zájem o okolí
 • správnou výslovnost
 • schopnost pozorovat, tj. soustředit pozornost a přemýšlet
 • základy pro život ve společnosti
 • pochopení pro krásu

Za důležité považujeme, aby se výchova co nejvíce přiblížila výchově v rodině, aby pomáhala prohlubovat vztahy k lidem, věcem a událostem okolo nás.

Vzdělávání se uskutečňuje v průběhu celého dne a prostřednictvím všech činností, které dítě vykonává. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti a jsou založeny na přímých zážitcích dítěte a jeho aktivní účasti. Dbáme i na vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit.

Vedeme záznamy o vzdělávání dítěte, o jeho vývojových a vzdělávacích pokrocích tak, aby další pedagogické aktivity probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí a aby bylo dítě motivováno k vlastnímu vzdělávacímu úsilí. Cítilo se úspěšné a svým okolím uznávané.

Témata IB mateřské školy:   

Kluci, holky, jdem do školky                                     září            

Pojďme se podívat, jak podzim bude čarovat            říjen                       

Paní Zima kraluje a mrazík maluje                            prosinec, leden, únor 

Když vejdeme za vrátka, čeká na nás zahrádka         březen, duben 

Léto volá do oken: "Pojďte děti se mnou ven"          květen, červen          

Kluci, holky, jdem do školky  

Charakteristika: 

Je po prázdninách. MŠ je slavnostně vyzdobena a připravena přivítat nové kamarády. Do všech tříd přicházejí nové děti a z prázdninového pobytu se vracejí i ty, které již dříve do MŠ docházely. Na změněné podmínky reagují nově přicházející děti různě. Některé přicházejí odvážně, zpočátku se jim po domově nezasteskne a po několika dnech se dostaví pozdní reakce. Zvláště mladší děti prožívají první dny odloučení od maminky obtížně. Jsou nuceny se přizpůsobovat podmínkám života ve větší skupině stejně starých dětí, podřídit se omezením, která tento společný život přináší. Zvykají si na určité rituály společného pobytu v MŠ, přijímají společná pravidla a učí se orientovat se v prostředí MŠ a jejím nejbližším okolí.
Jde nám především o to, aby adaptace na prostředí MŠ stála děti co nejmenší úsilí a aby v ní spatřovaly veselí, přátelství, spokojenost, bezpečí, příjemné a klidné prostředí.

Klíčové kompetence:

kompetence k učení

– soustředěně pozoruje, zkoumá, všímá si souvislostí
– získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích
– raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
– odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky

kompetence k řešení problémů

– řeší problémy, na které stačí
– problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu
– zpřesňuje si početní představy, vnímá elementární matematické souvislosti
– umí rozlišovat a volit mezi funkčním a nefunkčním řešením
– nebojí se chybovat (předpokladem je pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu)

komunikativní kompetence

– rozumí slyšenému, slovně reaguje
– dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky
– domlouvá se gesty i slovy
– v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými
– průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu

sociální a personální kompetence

– rozhoduje se o svých činnostech
– projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, rozpozná nevhodné chování
– ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit
– dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
– je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem
– chápe, že konflikty je lépe řešit dohodou

činnostní a občanské kompetence

– odhaduje rizika svých nápadů, dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých
– zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje
– má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
– spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
– dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých

Dílčí cíle:

- pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
- rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě a ke svému okolí, citlivé vnímání přírody a života, (ochrana ŽP, vlastního zdraví), chápat souvislosti mezi životním prostředím a chováním lidí
- rozvíjet schopnost a dovednost vyjádřit pocity, potřeby, prožitky
- odloučit se na určitou dobu od svých blízkých a být aktivní i bez jejich opory
- navazovat kontakt s dospělými, komunikovat s dětmi, podporovat kamarádské a přátelské vztahy
- rozvíjet schopnost žít ve skupině – přizpůsobit se, spolupracovat
- vnímat a akceptovat režimové uspořádání dne
- orientovat se bezpečně v prostředí a okolí školy
- začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky
- uplatňovat základní společenské návyky

Základní programová nabídka:

- seznámení se s prostředím MŠ, kamarády, zaměstnanci MŠ – to je moje školička- „Ty jsi kluk a ty jsi holka, dohromady celá školka“ (poznáváme kamarády, rozdíly, barvy, počet, velikost,)
- poznávat svou značku, své oblečení, vnímat své místo ve třídě (Domečku, kdo v tobě přebývá,)
- orientovat se ve vybavenosti třídy – námětové koutky, společenské hry, stavebnice, hračky, knihy, VV mat. a pomůcky; (praktické využití)
- společenské vztahy, pravidla soužití v dané skupině dětí – my jsme kamarádi, co se máme rádi – společně vytváříme pravidla a dodržujeme je
- chápat problémy jako součást života i učení – potřeba uvážlivého a včasného řešení vzájemnou dohodou
- naše rodina, co je to domov, bydliště
- péče o zdraví – vytváření zdravých životních návyků, hygiena, stravování, pohyb, sport (co já všechno dovedu), činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí, (poučení o bezpečném chování a jednání v prostorách MŠ a zahrady, o rizicích nebezpečí úrazu, ochrana před škodlivými látkami, rostlinami, vlivy)
- pohádky a příběhy kolem nás – seznamování se s okolním světem pomocí známých i neznámých příběhů a pohádek

Očekávané výstupy:

– Navazovat kontakty s dospělými, překonávat stud.
– Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat dětská přátelství.
– Adaptovat se v prostředí MŠ, začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
– Odloučit se na určitou dobu od rodičů.
– Zvládnout jednoduché pracovní úkoly (poznat svoji značku, ukládat si věci na své místo, uklidit po sobě, udržovat pořádek, postarat se o hračky, pomůcky)
– Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v prostředí, ve skupině dětí
– Učit se nová slova, aktivně je používat, správně vyslovovat, ovládat dech, tempo, intonaci řeči
– Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
– Rozlišovat, co je dobré a co je špatné pro mě i pro ostatní.
– Učit se vzájemně domluvit a řešit spory, snažit se ovládat své afektivní chování, respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, úkoly
– Dodržovat dohodnutá pravidla a řídit se jimi.
– Uvědomovat si, že každý má v životě své místo (v rodině, ve škole, apod.).
– Svoje prožitky a pocity slovně, výtvarně, pohybově a dramaticky ztvárnit a vyjádřit.
– Zvládnout sebeobsluhu a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutiny, stolovat, oblékat se, svlékat, obouvat)
– Uvědomovat si, co je zdravé a co škodí.

Pojďme se podívat, jak podzim bude čarovat
Charakteristika:

Kdy začíná podzim? Podzimní rovnodenností 23.září. Přechod léta je nenápadný. Dny jsou kratší, rána jsou chladná, objevují se mlhy, sluníčko se od nás vzdaluje. Sklízí se úroda z polí (brambory, řepa), ze zahrad (ovoce, zelenina), v lese sbíráme houby. Jehličnaté stromy neopadávají, zůstávají zelené. V holých korunách stromů spatříme prázdná hnízda ptáků, která byla v létě ukrytá v listí. Při slunečných dnech pozorujeme třpytivá vlákna pavučinek babího léta. Rybáři provádějí výlovy rybníků. Ptáci odlétají do teplých krajin. Zvířata se připravují k zimnímu spánku. Také ovocné sady a zahrádky se připravují na zimu. V zahradách a na poli se objevuje havran = posel zimy.

Klíčové kompetence:

kompetence k učení

– chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí
– má elementární poznatky o světě lidí, kultury i přírody, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitosti i proměnách
– klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje
– vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje

kompetence k řešení problémů

– známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby a opakování)
– pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je i v dalších situacích

komunikativní kompetence

– ovládá řeč, samostatně vyjadřuje své myšlenky
– rozlišuje některé symboly a rozumí jejich významu i funkci

sociální a personální kompetence

– napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
– umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
– v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla

činnostní a občanské kompetence

– svoje činnosti se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
– ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

Dílčí cíle:

- rozvíjet a užívat všechny smysly, získané poznatky a dovednosti umět využít v různých situacích a při dalším učení
- uvědomovat si význam zdraví a umět o něj pečovat, zvládnout sebeobsluhu, stolování, postarat se o sebe a své osobní věci
- rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti
- záměrně se soustředit na činnost a dokončit ji
- uvědomovat si výsledky a radovat se z nich
- mít základní matematické představy – číselná řada, pojmy, orientace v prostoru a v čase
- přistupovat na vysvětlená pravidla, spolupracovat na všech činnostech i rozhodnutích
- umět se bránit proti násilí druhého, ponižování a ubližování si
- vytvářet si základní, estetický vztah ke světu, k místu, kde žijeme, podle svých sil pomáhat pečovat o přírodní prostředí, uvědomovat si důležitost a užitečnost tohoto konání
- vnímat rozmanitosti světa přírody a její proměny

Základní programová nabídka:

- zahrada MŠ – ovoce, listnaté a jehličnaté stromy, keře (pomoc při úklidu listí)
- jsme součástí přírody – vliv počasí na přírodu (vítr nezbeda, přiletěl k nám dráček, pouštění papírových draků a vlaštovek), kalendář počasí
- živá příroda – plody, semena, houby (určování a rozpoznávání – chuť, vůně, tvar, počet, velikost, V činnosti, modelování, sběr kaštanů, žaludů, šípků, jeřabin, experimentování s přírodninami) výlovy rybníků – práce rybářů, život ryb
- (exkurze k rybníku)
- příroda se chystá na zimu – pole a les – zvířata, ptáci
- barevný svět – barevná příroda (znalost barev, experimentace), barevná hudba (nástroje a zvuky, reprodukovaná hudba – lidové písně, vážná hudba, relaxační), barvy kolem nás ( oblečení, předměty, hračky, pocity)
- časové vztahy – den a noc, denní činnosti doma a v MŠ
- činnosti na podporu tělesného rozvoje a zdraví dětí (sportovní a branné hry)
- Já, člověk – lidské tělo a jeho funkce

Očekávané výstupy:

– Reprodukovat pohádku a zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu.
– Zachytit a vyjádřit své prožitky výtvarně, hudebně pohybovou improvizací a hrou na tělo.
– Sluchově rozlišit zvuky.
– Znát základní barvy – umět je poznat a pojmenovat, + barvy doplňkové.
– Sladit pohyb s rytmem, snažit se o vyjádření hudby pohybem.
– Poznat zeleninu, ovoce podle vzhledu, chuti, vůně, podle hmatu, chápat význam pro zdraví člověka.
– Poznat a pojmenovat některé ptáky.
– Jmenovat zvířata žijící pod vodou a u vody.
– Poznat a pojmenovat volně žijící zvířata.
– Ví, které základní podmínky k životu potřebuje člověk, rostlina i živočich.
– Poznat a pojmenovat některé stromy listnaté, jehličnaté a některé rostliny.
– Vést děti ke sběru přírodnin a jejich využití v rukodělných činnostech.
– Naučit se zpaměti krátké texty básní a písní s podzimní tematikou.
– Při rozhovorech a diskuzích počkat, až druhý domluví.
– Zvládat běžné způsoby pohybu v různém prostředí (překonávat různé překážky, pohybovat se ve dvojicích, ve vázané řadě, ve skupině dětí).
– Vědomě napodobit pohyb.
– Zvládat jemnou motoriku – správně zacházet s výtvarným materiálem a pomůckami a s jednoduchými hudebními nástroji.
– Pracovat ve skupině – umět se vzájemně domluvit, tolerovat se a ovládat se.
– Umět se orientovat v prostoru.
– Prakticky využívat základní číselné a matematické pojmy (porovnávat, třídit, počítat do 6, poznat více, méně, stejně).
– Chápat prostorové pojmy – vlevo, vpravo, uprostřed, před, za, pod ….
– Řešit úkoly a problémy – labyrinty, pracovní listy.
– Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, věcmi denní potřeby, knížkami.
– Být citlivé ve vztahu k přírodě i k ostatním věcem.

Paní Zima kraluje a mrazík čaruje

Charakteristika:

Kdy začíná zima? 21.prosince, to je nejkratší den v roce, trvá pouhých 8 hodin. Každý následující den je o něco delší. Sluníčko má v tomto období velmi málo síly, jenom svítí, ale nehřeje. Brzy se stmívá a zešeřelé prostory nabízejí poslech pohádek, příběhů a vyprávění u hořícího svícnu. Přicházejí Vánoce, nejkrásnější svátky. Oslavujeme i Mikuláše a příchod Nového roku. Mráz mění mlhu v jehličky jinovatky, které zkrášlují střechy domů, dráty, větve stromů. Padá sníh, zamrznou rybníky a řeky. Pravý ráj pro zimní radovánky – bruslíme, lyžujeme, sáňkujeme, bobujeme, koulujeme se, kloužeme, stavíme sněhuláky, hrady, iglú, vyšlapáváme cestičky ve sněhu, experimentujeme se sněhem a ledem. Otužujeme svůj organismus pobytem na zdravém zimním vzduchu. Seznamuje se s péčí o lesní zvířátka a ptactvo. Sypeme do krmítek a pozorujeme jejich ptačí návštěvníky. Pozorujeme stopy zvířat a ptáků ve sněhu. Porovnáváme listnaté a jehličnaté stromy. Prohlížíme si ozdobené město, výlohy obchodů, betlém, navštívíme vánoční trhy, pozorujeme prodej kaprů, seznamujeme se s vánočními zvyky, ozdobíme si svůj stromeček na nádvoří českobudějovické radnice, zdobíme perníčky, pečeme cukroví, píšeme dopis Ježíškovi, zpíváme koledy a písně se zimní tématikou, posloucháme pohádky. Z přírody přineseme větvičky, pečujeme o ně a těšíme se až nám rozkvetou. Společně si vyprávíme o mezilidských vztazích v rodině, ve společnosti, vyrábíme dárečky pro své blízké. Připravíme vystoupení, které předvedeme v Domě důchodců a pro rodiče uspořádáme tvořivá odpoledne u stromečku s koledami a pohoštěním. Čeká nás také zápis do ZŠ – před tím ji navštívíme, setkáme se s našimi bývalými žáčky a kamarády, seznámíme se s prostředím, aktivně se zapojíme do školní práce. V MŠ si pak budeme hrát na školu, opakovat dosud získané znalosti, dovednosti a návyky k učení. Budeme dramatizovat pohádky a ilustrovat je. Oslavíme masopust – seznámíme se s jeho tradicí, vyrobíme masky a kostýmy na karneval, který si pak společně s kamarády užijeme.

Klíčové kompetence:

kompetence k učení

– Experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
– Při zadané práci dokončí, co započalo, je schopno dobrat se k výsledkům

kompetence k řešení problémů

– Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, motivací k jejich řešení je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
– Uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

komunikativní kompetence

– Sdělení, otázky i odpovědi vyjadřuje ve vhodně formulovaných větách
– Chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

sociální a personální kompetence

– Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
– Při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje
– Je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

činnostní a občanské kompetence

– Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
– Chápe, že může o tom, co udělá rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
– Chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Dílčí cíle:

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
- uvědomovat si, co je nebezpečné, co může ohrozit mé zdraví, bezpečné chování v dopravě, v parku, na hřišti, doma, na ledě, ve vodě, …
- rozvoj pohybových dovedností a otužování, posilování zdraví
- vyjadřovat smysluplně myšlenky, nápady, pocity, rozvíjet řeč a vyjadřovací schopnosti, komunikovat bez ostychu a zábran
- řešit myšlenkové i praktické problémy, umět zdůvodnit zvolené řešení
- užívat číselné a matematické pojmy, spojovat konkrétní s abstraktním
- samostatně se rozhodovat o svých činnostech a nebát se vyjádřit svůj názor
- vlastním prožitkem rozvíjet své vlastní mravní a estetické vnímání, tvořivost
- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás
- posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému, vnímat, co si druhý přeje, vycházet mu vstříc, vzájemně si pomáhat, poznávat, že síla není v násilí, uvědomovat si jak může škodit lidská činnost i nečinnost
- rozvíjet své kulturně estetické dovednosti – slovesné, výtvarné, hudební
- v rozsahu svého dětského vnímání přijímat kulturní tradice

Základní programová nabídka:

- zima v našem městě – počasí, sníh, led a jejich vlastnosti (pokusy), nebezpečí námrazy, péče o své zdraví
- zimní příroda (vycházky, výlet)
- lidové tradice a zvyky – advent, Mikuláš, Vánoce, Nový rok, Masopust (radost z radosti druhých, kulturnost a estetika prostředí, kultivované chování při kulturních a společných akcích)
- lidové hádanky a pranostiky, dětské jazykolamy, říkanky
- moje rodina a můj domov, město, stát, státní symboly
- rok má 12 měsíců – roční období, měsíce, dny v týdnu
- svět pohádek – poezie a próza; fantazie a skutečnost, poznávání dobra a zla, popis a charakteristika postav, dramatizace
- těšíme se do školy – návštěva kamarádů v ZŠ, zápis

Očekávané výstupy:

– Podílet se na dění ve třídě, spolupracovat se skupinou, radostně prožívat oslavy.
– Osvojit si základní poznatky o vánočních tradicích a zvycích.
– Zapamatovat si texty básní a říkadel, písní a umět je reprodukovat na veřejnosti, překonat strach, stud a trému.
– Vyjádřit slovně, výtvarně, hudebně, pohybově i dramaticky své prožitky, představivost a fantazii a svoje zážitky zhodnotit (říct, co bylo zajímavé, co zaujalo, co se líbilo apod.)
– Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a anonyma
– Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
– Poznat některá písmena a číslice
– Zacházet bezpečně s různými pracovními nástroji (nůžky, lepidlo, váleček, formičky), pociťovat radost ze své práce a z vlastní tvůrčí činnosti.
– Provádět diferenciaci zvuků a tónů.
– Poznat a pojmenovat několik hudebních nástrojů.
– Umět napodobit taneční krok a sladit ho s hudbou.
– Vnímat všemi smysly- rozlišovat vůně, chutě, tóny, zvuky, apod.
– Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, dramatickou improvizací).
– Učit se nová slova a aktivně je používat (např. ve vztahu k počasí, koloběh …)
– Ujasnění si pojmu koloběh, střídání čtyř ročních dob (ví, že čas se měří na hodiny, zná funkci hodin, vyjmenuje dny v týdnu, měsíce, …)
– Soustředit se na určitou činnost, udržet pozornost, dokončit práci.
– Pohybovat se na sněhu a ledu a dodržovat pravidla bezpečného chování (bobování, bruslení).
– Rozlišovat, co prospívá a co škodí zdraví.
– Chápat, že každý má v určité skupině svou roli, podle které je třeba se chovat (škola, sportovní skupina, herní skupina).
– Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky.
– Být jistější ve slovním a hudebním projevu.
– Umět rozlišovat a pojmenovat podle výrazu obličeje, držení těla, podle hlasu a způsobu řeči jednotlivé emoční stavy (smutek, strach, vztek, radost …)
– Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku.
– Umět pojmenovat části lidského těla a poznat některou jejich funkci.
– Umět vyjmenovat zimní sporty a přidat sportovcům vybavení.
– Poznávat a seznamovat se s různými řemesly (současnými i dávno zapomenutými), s nářadím i nástroji, které k nim patří.
– Získat poznatky o materiálech (papír, plast, sklo, dřevo, železo).
 

Když vejdeme za vrátka, čeká na nás zahrádka

Charakteristika:

Měsíc březen je prvním jarním měsícem. Sluníčko se k nám vrací, Zima ztratila svou vládu. Déšť rozmáčí poslední sníh, řeky a rybníky se naplní kalnou vodou po které plavou zbytky ledu. Kvetou první jarní rostliny – sněženka, bledule, sasanka, blatouch, petrklíč, podběl, Zazelená se les, louka, pole, zahrada. Včely přelétají z květu na květ a přenášejí pyl. Na svět přicházejí mláďata – kuřata, housata, rodí se kůzlata, jehňata. Slavíme nejveselejší svátky roku – Velikonoce, - svátky jara. Sady ovocných stromů jsou v záplavě třešňových a jabloňových květů. Vracejí se ptáci z teplých krajin a hledají místa pro svá hnízda. V lesích a na travnatých místech nacházíme první jarní houby. Na poli sázíme brambory, řepu, obilí.
Na vycházkách budeme pozorovat změny počasí a reakci přírody na tyto změny. V probouzející se přírodě budeme pozorovat barvy a tvary, poslouchat zvuky, využívat lupu k detailnímu pozorování hmyzu, rostlin. Budeme se zapojovat do pěstitelské činnosti, experimentovat, řešit problémové situace.

Klíčové kompetence:

kompetence k učení

– Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí
– Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, poznává, že se může mnohému naučit

kompetence k řešení problémů

– Experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady)
– Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou

komunikativní kompetence

– Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač)
– Osvojenou slovní zásobu aktivně používá k dokonalejší komunikaci se svým okolím, vede smysluplný dialog
sociální a personální kompetence

– Vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu, lhostejnost, násilí a dokáže se těmto projevům bránit
– Spolupodílí se na společných rozhodnutích
– Přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

činnostní a občanské kompetence

– Jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
– Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení

Dílčí cíle:

- osvojit si elementární poznatky o přírodě a přírodních jevech
- vnímat pozoruhodnost světa přírody a její proměny, porozumět jim a radovat se z nich
- mít povědomí o významu životního prostředí, rozlišovat aktivity, které podporují zdravé prostředí a které mu škodí, učit se je chránit a pomáhat
- mít vztah k místu a prostředí, ve kterém žiji, všímat si negativních věcí a jevů ve svém okolí a dokázat na ně upozornit, mít svůj podíl na estetickém prostředí třídy, školy i blízkém okolí
- rozvíjet svou tělesnou i duševní zdatnost, dodržovat pravidla her a jiných činností, rozšiřovat spektrum společných pravidel – sebeovládání, odpovědnost za své jednání a chování
- užívat si příjemných zážitků, těšit se na ně a snažit se udělat radost druhým
- vyjádřit své pocity a poznatky formou hudební, výtvarnou, slovní, pohybovou
- rozvíjet kooperativní dovednosti a jemnou motoriku
- vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem

Základní programová nabídka:

- šel zahradník do zahrady – jarní květiny, pučení stromů, klíčení semen, setí a sázení, práce na zahradě, rostliny a jejich jednotlivé části, příroda se probouzí – co potřebuje k životu
- život na planetě Země – země, měsíc, hvězdy, planety, vliv člověka na životní prostředí, voda v přírodě a její koloběh, aprílové počasí, podmínky života na zemi, ochrana; lidé, společenství, komunikace, barva pleti (jiné národy, rasy, světadíly, využívat informativních prostředků – knihy, encyklopedie, počítač)
- doprava a cestování – dopravní prostředky, dopravní značky, jsme účastníci silničního provozu – bezpečnost a povinnosti
- z pohádky do pohádky – kniha v životě dítěte, hledání informací, poučení i zábava (encyklopedie, kreslený seriál), ilustrace, nejznámější autoři píšící pro děti, návštěva Městské knihovny, rozlišení prózy a poezie, seznámení s bajkou, hádankami a vtipem, vyvést někoho aprílem
- Velikonoce a jejich tradice – koledy, pletení pomlázek, barvení vajíček
- zvířata a jejich mláďata – doma, v lese, na poli, v ZOO, užitek, jak se starat o hospodářská zvířata a své zvířecí kamarády
- výchova ke zdraví – všichni lidé nejsou hodní, já nebudu kouřit a vím proč
- Den matek – rodinné vztahy

Očekávané výstupy:

– Porozumět slyšenému a umět slyšené reprodukovat.
– Těšit se z poslechu poezie, prózy, hudby.
– Seznamovat se s hrdiny pohádek a určovat jejich vlastnosti
– Pochopit rozdíl mezi dobrem a zlem.
– Umět vyjádřit své pocity (soucit, radost, smutek, strach, lásku, spokojenost, odmítání).
– Naučit se zpaměti krátké texty.
– Správně intonovat otázky, rozkaz, věty oznamovací.
– Zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu.
– Uvědomit si své možnosti v dramatizaci pohádky – umět přijmout pozitivní hodnocení i případný neúspěch.
– Šetrně zacházet s knihou a pracovat s ní.
– Znát některé autory dětských knih.
– Sledovat divadlo.
– Dodržovat základní normy společenského chování a používat slova děkuji, promiň, odpouštím ti apod.
– Umět napodobit pohyb podle vzoru a sladit ho s hudbou.
– Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy.
– Zvládat pohyb v nerovném terénu.
– Prakticky pečovat o své okolí.
– Rozlišovat, co okolní prostředí poškozuje, všímat si nepořádků, upozorňovat na ně.
– Navrhovat řešení problémů a úkolů, nalézat nová řešení.
– Vědomě využívat všech smyslů.
– Umí vytvářet skupiny prvků.
– Poznávat velikonoční lidové tradice, zvyky a symboly.
– Mít elementární povědomí o existenci různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru.
– Znát roční období a jejich charakteristické znaky, vyhledávat symboly jara.
– Vědět, jak se mění počasí a příroda v průběhu roku.
– Poznat význam vody v přírodě.
– Poznat a pojmenovat první jarní květiny.
– Vědět, co rostliny potřebují k životu.
– Dokáže pojmenovat domácí a hospodářská zvířata a zná jejich význam pro člověka.
– Sestavovat zvířecí rodiny a pojmenovat mláďata.
– Přiřazuje k pojmům ráno, poledne, večer, (dopoledne, odpoledne) typické lidské činnosti.
– Umět skládat papír, při skládání být pečlivý, rozvíjet zručnost a samostatnost.
– Upevňovat správnou techniku stříhání.
– Dovede v kresbě, malbě a při modelování zachytit prvky zvířecí figury

Léto volá do oken "Pojďte, děti se mnou ven"

 Charakteristika:

Letní dny jsou teplé a dlouhé. Nejdelší z nich je 21.červen, trvá 16 hodin. Letní vedra bývají vystřídána deštivými dny, které jsou důležité pro růst rostlin v zahradách, na loukách a na polích – zelenina, květiny, brambory, obilí. Objeví se i bouřka, blesk, hrom. Léto je čas zrání, čas velké práce – senoseč, žně, ale také nejkrásnějších dnů a radovánek. Ochutnáváme letní plody – zahradní jahody, třešně, letní jablka, borůvky, maliny, hrách, V lese sbíráme houby, pozorujeme práci mravenců v mraveništi. Prázdniny naplníme koupáním, výlety, procházkami. Upevňujeme své zdraví.
Činnosti budeme realizovat převážně venku. Budeme pozorovat počasí, jeho vliv na přírodu, seznamovat se s jevy živé i neživé přírody. Budeme pozorovat květiny, seznámíme se s některými léčivými rostlinami i rostlinami, které ohrožují zdraví lidí. S nebezpečím ve volné přírodě i na silnicích. Budeme si všímat života hmyzu i jeho významu – med, opylení. Užijeme si společně spoustu zábavy při oslavě našeho svátku a při výletech. Budeme využívat různých výtvarných technik, materiálů, pracovních nástrojů a pomůcek k zobrazení našich představ. Ti nejodvážnější z nás pojedou s kamarády a p. učitelkami na týdenní pobyt do školy v přírodě na Lipno – Jenišov. V závěru se pak rozloučíme s kamarády, kteří odcházejí do ZŠ.

Klíčové kompetence:

kompetence k učení

– Dovede postupovat podle instrukcí a pokynů
– Umí ocenit výkony druhých a vážit si jich
– Získané zkušenosti umí uplatňovat v dalším učení

kompetence k řešení problémů

– Při řešení problémů využívá zkušenost, ale i představivost a fantazii
– nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
– při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických postupů, užívá číselné a matematické pojmy

komunikativní kompetence

– ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
– ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možné se jim učit

sociální a personální kompetence

– projevuje citlivost a ohleduplnost, pomáhá slabším
– při setkání s neznámými lidmi nebo v neznámých situacích se chová obezřetně
– umí odmítnout chování i komunikaci, která je mu nepříjemná

činnostní a občanské kompetence

– uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je chápat a respektovat
– chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
– k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně
– váží si práce i úsilí druhých
– je otevřené aktuálnímu dění

 Dílčí cíle:

- samostatnost v sebeobsluze, hygienických a pracovních návycích
- komunikovat bez ostychu a zábran, samostatně se vyjadřovat – vyprávět, popsat situaci, vést rozhovor, rytmizovat slova, rozlišovat počáteční hlásku
- zvládat jemnou motoriku a ovládat koordinaci ruky a oka
- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, orientovat se v prostoru i na ploše, v čase
- mít přiměřené sebevědomí, důvěřovat svým schopnostem, mít zájem o učení, preferovat aktivitu a činorodost před lhostejností a pohodlností
- hodnotit své osobní pokroky, řešit problémy na základě svých zkušeností, organizovat své činnosti a hry
- rozeznávat nebezpečné situace a umět jim předcházet, dodržovat pravidla bezpečnosti na společných akcích a výletech, uvědomovat si rizika
- vyjadřovat svou představivost a fantazii ve tvořivých činnostech
- rozvíjet svou schopnost vytvářet citové vazby k okolí, chápat různorodost a rovnocennost všech lidí

Základní programová nabídka:

- jen si děti všimněte, co je krásy na světě – živá příroda (hmyz, ptáci, květiny), řeka, rybník, zahrada, les, park, pole, hory, počasí, stromy a keře, plody
- sporty – olympiáda v MŠ – dodržování pravidel, ohleduplnost, - škola v přírodě
oslavy – pálení čarodějnic, svátek maminek, MDD, školní výlet, rozloučení s předškolními dětmi

Očekávané výstupy:

– Poznat, pojmenovat a znát účel dopravních prostředků.
– Chovat se kultivovaně v dopravních prostředcích.
– Dokázat výtvarně znázornit různé druhy dopravních prostředků.
– Být aktivní, ptát se a dozvídat se nové informace.
– Samostatně formulovat myšlenky, nápady, pocity.
– Ví, jaké nebezpečí může přinést navazování kontaktů s neznámými lidmi.
– Ví o existenci látek poškozující zdraví, při nálezu nebezpečných předmětů upozorňuje dospělého.
– Vědět o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí a mít povědomí o tom, jak a kde hledat pomoc.
– Uvědomovat si příjemné i nepříjemné prožitky.
– Chovat se citlivě a ohleduplně ke slabším a mladším dětem, soucítit s nimi.
– Dělit se o hračky, pomůcky, sladkosti, ale i úkoly a povinnosti.
– Vědět, jak probíhá život člověka z hlediska růstu, vývoje a stárnutí.
– Orientovat se v nejbližším okolí, znát názvy a účel význačných veřejných budov v okolí MŠ.
– Chápat rozdíl mezi městem a vesnicí.
– Být citlivý k živé i neživé přírodě.
– Vnímat, že svět je pestrý, rozmanitý a má svůj řád.
– Sladit pohyb se zpěvem, vědomě napodobit pohyb podle vzoru, přizpůsobit se pokynu.
– Zazpívat písně, rozlišovat rytmus.
– Pohybovat se v různém prostředí (písek, voda, mezi překážkami, po zvýšené ploše apod.).
– Ujít přiměřeně dlouhý úsek cesty, zdolávat překážky podle svých sil.
– Uvědomovat si nebezpečí, které nám hrozí při pobytu u vody.
– Pojmenovat většinu z toho, co nás obklopuje.
– Odloučit se na určitou dobu od rodičů a být aktivní i bez jejich opory.
– Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného.
– K rostlinám a živočichům se chovat s vědomím, že nesprávným zacházením mohou přijít o život.
– Rozlišovat, co patří do živé a neživé přírody.
– Dovede v kresbě, malbě zachytit rostlinu, vybírá správné barvy.
– Vyjadřovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (hudebními, výtvarnými, pohybovými, řečovými).
– Rozlišovat některé obrazové symboly a porozumět jejich významu.

Očekávané kompetence na konci předškolního období

Pedagogové předškolních dětí koncipují cílenou vzdělávací nabídku v souladu s přílohou RVP PV: Konkretizované očekávané výstupy RVP PV, která smysluplně povede děti k získání kompetencí, které jsou považovány na konci předškolního období za žádoucí.
Cenným pomocníkem při koncipování vzdělávací nabídky jednotlivých tříd jsou pro pedagogy Standardy pro jednotlivé věkové skupiny dětí, které na základě své odbornosti a dlouholetých zkušeností vytvořili pedagogové školy. V práci školy se osvědčily a pedagogové je s úspěchem ve své práci používají.

 

 
© www.ms-vrchlickeho.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma